Jak podpisać umowę zlecenie czy o dzieło

Umowa zawarta pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą zabezpiecza interesy obu stron. Warto więc wiedzieć co powinno się w niej znaleźć, aby w przyszłości uniknąć nieporozumień.

Umowa jest jest dokumentem który potwierdza ustalenia stron. Dlatego z jednej strony musi spełniać szereg wymagań formalnych, a z drugiej strony jak najdokładniej opisać przedmiot umowy, wynagrodzenie, kary umowne, itp…
Jest to ważne w przypadku nieporozumień i ewentualnych sporów sądowych. Często zdarzają się przegrane procesy tylko dlatego, że umowa została niewłaściwe sformułowana.

Dodatkowym czynnikiem motywującym do ostrożności jest fakt, że jest to umowa typu B&C, czyli Firma – Osoba prywatna. Warto wziąć pod uwagę, że firma która proponuje nam umowę, ma zwykle opracowane wzorce i działa przede wszystkim we własnym interesie. Wzorzec takiej umowy na pewno sporządzili i sprawdzili prawnicy i ma ona zabezpieczyć przede wszystkim interesy firmy/agencji.

Jeżeli umowa jaką zawieramy z agencją jest długoterminowa lub o większej wartości, należy bezwzględnie zasięgnąć opinii prawnika. Stosunkowo niewielka kwota wydana na sprawdzenie umowy, zabezpieczy nas przed niekorzystnymi zapisami których konsekwencje mogą ciągnąć się za nami przez kilka lat.

Jest to szczególnie ważne w przypadku praw autorskich, jest to dziedzina bardzo skomplikowana pod względem prawnym i często nawet prawnicy mają różne zdania co do określonych przypadków.

Zawarcie umowy

Warto przy tym przyjąć złotą zasadę “Ufaj, ale sprawdzaj”. Umowę zawiera się na wypadek nieporozumień, gdy jedna ze stron nie wywiązuje się z ustaleń lub inaczej je rozumie. Wtedy właśnie pomaga umowa, a im bardziej jest szczegółowa, tym mniej możliwości niedomówień i jednostronnych interpretacji.

Jeżeli umowa jest jednorazowa, obejmująca niewielkie zlecenie np. krótkiej promocji, warto przynajmniej wiedzieć jakie zapisy muszą się w niej bezwzględnie znaleźć.

1. Data i miejsce zawarcia umowy.
Jeżeli umowa zawierana jest przez internet, jako miejsce zawarcia umowy wpisuje się zwykle siedzibę agencji. Warto jednak wiedzieć, że domyślnie będzie to również miejsce rozstrzygania sporów sądowych.

2. Rodzaj umowy.
Należy dokładnie określić rodzaj umowy, czy to umowa zlecenie, czy umowa o dzieło oraz czy następuje przeniesienie praw autorskich.

3. Strony umowy.
Należy dokładnie wyszczególnić obydwie strony umowy, w przypadku firmy dokładna nazwa, adres z kodem pocztowym, numer NIP, Regon oraz nazwisko, imię i stanowisko osoby reprezentującej.
W przypadku osoby fizycznej, to nazwisko i imię, adres z kodem pocztowym oraz pesel lub numer dowodu osobistego. W przypadku osób niepełnoletnich dane opiekuna prawnego jako osoby reprezentującej.
Dodatkowo po stronie Zleceniobiorcy jako osoby fizycznej lepiej od razu podać wszystkie dane potrzebne do rachunku i późniejszego rozliczenia w Urzędzie Skarbowym, więc imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, urząd skarbowy właściwy wg miejsca zamieszkania.

4. Przedmiot umowy.
Im dokładniej opiszemy zakres zlecenia tym lepiej. Trudno tutaj opisać wszystkie przypadki, ponieważ zlecenie hostessy różni się zdecydowanie od zlecenia modelki czy fotomodelki. Ten punkt z racji jego obszerności omówimy dokładniej w kolejnych artykułach. Bezwzględnie: gdzie, kiedy, w jakich godzinach, zakres obowiązków.

5. Możliwość powierzenia zlecenia osobie trzeciej.
To wydaje się jednoznaczne, ale Kodeks Cywilny dopuszcza możliwość powierzenia wykonania zlecenia osobom trzecim. Tutaj warto zabezpieczyć się po stronie agencji, że zleceniobiorca wykona zlecenie osobiście, bez możliwości powierzenia osobom trzecim.

6. Wynagrodzenie i sposób jego obliczenia.
Należy dokładnie określić stawkę godzinową brutto (w przypadku hostessy) lub ostateczną kwotę w przypadku np. fotomodelki. W przypadku przekazania praw autorskich (zdjęcia, teksty, grafika, itp…) warto zaznaczyć to w umowie, jest to ważne dla wysokości podatku oraz składek ZUS.
Wynagrodzenie może również zostać określone w zależności od ilości sprzedanych egzemplarzy książki (Autorzy) czy płyt (Piosenkarze). W każdym jednak przypadku należy to szczegółowo opisać.

7. Termin wypłaty wynagrodzenia.
Należy dokładnie określić termin oraz sposób wypłaty wynagrodzenia przez zleceniodawcę. Bezwzględnie unikać zapisów, że zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie od agencji do x dni/tygodni po rozliczeniu z klientem agencji. Hostessa czy fotomodelka nie ma wpływu na umowy zawierane przez agencje z ich klientami i zawiera umowę z agencją a nie jej klientem.

Osobiście znam przypadek:
– hostessa ustnie miała obiecane wypłatę wynagrodzenia do 21 dni od wykonania zlecenia;
– w umowie było jednak zapisane, że termin wypłaty do 7 dni od daty zapłaty agencji przez ich klienta;
– niestety, później okazało się, że agencja podpisała umowę z klientem na trzymiesięczny termin płatności.

8. Kary umowne.
Warto dokładnie opisać w jakich przypadkach zleceniobiorca może zostać obciążony karami umownymi i w jakiej wysokości. W przypadku odpłatnego zlecenia, zleceniobiorca odpowiedzialny jest za szkodę z tytułu niewykonania zlecenia lub nieprawidłowego wykonania.

9. Przypadki sporne.
Niestety, zdarzają się sytuacje gdy strony nie są w stanie rozwiązać polubownie sporów i nie pozostaje nic innego jak droga sądowa. Ważne jest więc który sąd będzie rozpatrywał pozew. Zwykle stosuje się zapis, że spory rozpatruje sąd właściwy dla siedziby zleceniodawcy lub też sąd właściwy dla strony pozwanej.

Zawarcie umowy

10. Inne ustalenia.
W postanowieniach końcowych zwykle zawiera się informację w ilu egzemplarzach została zawarta umowa i zmiany postanowień umowy mogą być zawarte tylko w formie pisemnej.

Jest jeszcze kilka innych elementów umowy, ale tutaj starałem się omówić tylko najważniejsze które powinny bezwzględnie znaleźć się w umowie.

Umowy zlecenia i umowy o dzieło stwarzają możliwość dosyć dowolnego kształtowania warunków współpracy, w przeciwieństwie umów o pracę. Dlatego można zawrzeć dużo dodatkowych ustaleń które pozwolą na prawidłowe wykonanie zlecenia.
Warto mieć na uwadze, że wbrew pozorom interes zleceniobiorcy jest wspólny z interesem zleceniodawcy. Ważne jest przede wszystkim prawidłowe wykonanie zlecenia.

Jeżeli np. hostessa uczciwie i z zaangażowaniem obsługuje promocję, klient zrewanżuje się kolejnym zleceniem dla agencji, a ta skieruje zlecenie do hostessy. I odwrotnie, niezadowolony klient szuka innej agencji, a agencja innych hostess.

Na zakończenie mała refleksja. Pamiętajmy, że umowy to jedno, ale nawet najobszerniejsza umowa nie zastąpi człowieka i jego uczciwości. Dawniej wystarczyło słowo i podanie ręki, dziś mamy stosy umów i kruczki prawne. Takie czasy.

Szczegółowe omówienie zapisów punktu 4, czyli określenia przedmiotu zlecenia omówimy w osobnych artykułach z uwagi na ich znaczące różnice. W przygotowaniu artykuły o zapisach w umowie dla Hostess oraz Modelek/Fotomodelek.

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (2 głosów, ocena: 5,00 na 5)
Loading...


Zostaw komentarz

Szanujmy innych Użytkowników nawet jeżeli mamy inne zdanie. Blokujemy konta Użytkowników którzy spamują i nie przestrzegają netykiety. Zapisanych komentarzy nie można edytować, prosimy więc o uważne redagowanie wpisów. Wszystkie wpisy nowych Użytkowników muszą zostać zaakceptowane przez Moderatorów.

Twój email nie będzie widoczny.Wymagane pola zaznaczone są *

*